Ca nhạc – MTV

Tung MV mới, 16 Typh ẩn ý tiết lộ “tình trạng hôn nhân“


Sự kiện: Ngôi sao ca nhạc Việt Nam

Hot boy Hải Phòng tiết lộ đang độc thân qua câu rap: “Còn riêng anh thì vẫn đang độc thân”.

“).insertBefore(“#zplayer_90f2b1_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_90f2b1”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1472119&id_cate=731&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”; document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_90f2b1”).innerHTML = ‘‘; } } }); videozplayer_90f2b1.player.on(“content_third_quarter”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_90f2b1){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“

Tài trợ bởi Tung MV mới, 16 Typh ẩn ý tiết lộ “tình trạng hôn nhân“ 1

“).insertBefore(“#zplayer_90f2b1_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_90f2b1”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1472119&id_cate=731&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”; document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_90f2b1”).innerHTML = ‘‘; } } }); videozplayer_90f2b1.player.on(“content_complete”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_90f2b1){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“

“).insertBefore(“#zplayer_90f2b1_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_90f2b1”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1472119&id_cate=731&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”; document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_90f2b1”).innerHTML = ‘‘; } } }); videozplayer_90f2b1.player.on(“miniPlayerClosed”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_90f2b1){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“

“).insertBefore(“#zplayer_90f2b1_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_90f2b1”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1472119&id_cate=731&v_thiet_bi_ga=pc&metric=click_close”; document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_90f2b1”).innerHTML = ‘‘; } } }); // End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top var v_event_tracking_impression_prerollzplayer_90f2b1 = document.getElementById(“zplayer_90f2b1_ga_preroll”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_90f2b1.player.on(“AE_impression”, function(name) { // Gọi GA load video if(v_event_tracking_impression_prerollzplayer_90f2b1){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“

“).insertBefore(“#zplayer_90f2b1_ga_preroll”); if(document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_90f2b1”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_tracking_impression_preroll = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1472119&ma_type_ads=impression&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=731”; document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_90f2b1”).innerHTML = ‘‘; } } }); var v_event_tracking_click_prerollzplayer_90f2b1 = document.getElementById(“zplayer_90f2b1_ga_preroll”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_90f2b1.player.on(“AE_clicked”, function(name) { // Gọi GA load video if(v_event_tracking_click_prerollzplayer_90f2b1){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“

“).insertBefore(“#zplayer_90f2b1_ga_preroll”); if(document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_90f2b1”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_tracking_click_preroll = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1472119&ma_type_ads=ads_click&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=731”; document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_90f2b1”).innerHTML = ‘‘; } } }); var v_err_log_1zplayer_90f2b1 = document.getElementById(“zplayer_90f2b1_ga_error1”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_90f2b1.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_1zplayer_90f2b1){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1472119&ma_error=ERROR_1”; v_err_log_1zplayer_90f2b1.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_2zplayer_90f2b1 = document.getElementById(“zplayer_90f2b1_ga_error2”); videozplayer_90f2b1.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_2zplayer_90f2b1){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1472119&ma_error=ERROR_2”; v_err_log_2zplayer_90f2b1.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_3zplayer_90f2b1 = document.getElementById(“zplayer_90f2b1_ga_error3”); videozplayer_90f2b1.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_3zplayer_90f2b1){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1472119&ma_error=ERROR_3”; v_err_log_3zplayer_90f2b1.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_4zplayer_90f2b1 = document.getElementById(“zplayer_90f2b1_ga_error4”); videozplayer_90f2b1.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_4zplayer_90f2b1){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1472119&ma_error=ERROR_4”; v_err_log_4zplayer_90f2b1.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_5zplayer_90f2b1 = document.getElementById(“zplayer_90f2b1_ga_error5”); videozplayer_90f2b1.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_5zplayer_90f2b1){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1472119&ma_error=ERROR_5”; v_err_log_5zplayer_90f2b1.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_90f2b1.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_1”); $(“

“).insertBefore(“#zplayer_90f2b1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_90f2b11 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_90f2b11”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_90f2b11){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1472119&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1”; v_track_slow_playlist_zplayer_90f2b11.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_90f2b1.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_2”); $(“

“).insertBefore(“#zplayer_90f2b1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_90f2b12 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_90f2b12”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_90f2b12){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1472119&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2”; v_track_slow_playlist_zplayer_90f2b12.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_90f2b1.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_3”); $(“

“).insertBefore(“#zplayer_90f2b1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_90f2b13 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_90f2b13”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_90f2b13){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1472119&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3”; v_track_slow_playlist_zplayer_90f2b13.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_90f2b1.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_4”); $(“

“).insertBefore(“#zplayer_90f2b1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_90f2b14 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_90f2b14”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_90f2b14){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1472119&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4”; v_track_slow_playlist_zplayer_90f2b14.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_90f2b1.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_5”); $(“

“).insertBefore(“#zplayer_90f2b1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_90f2b15 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_90f2b15”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_90f2b15){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1472119&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5”; v_track_slow_playlist_zplayer_90f2b15.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_90f2b1.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_6”); $(“

“).insertBefore(“#zplayer_90f2b1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_90f2b16 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_90f2b16”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_90f2b16){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1472119&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6”; v_track_slow_playlist_zplayer_90f2b16.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_90f2b1.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_7”); $(“

“).insertBefore(“#zplayer_90f2b1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_90f2b17 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_90f2b17”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_90f2b17){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1472119&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7”; v_track_slow_playlist_zplayer_90f2b17.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_90f2b1.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_8”); $(“

“).insertBefore(“#zplayer_90f2b1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_90f2b18 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_90f2b18”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_90f2b18){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1472119&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8”; v_track_slow_playlist_zplayer_90f2b18.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_90f2b1.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_9”); $(“

“).insertBefore(“#zplayer_90f2b1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_90f2b19 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_90f2b19”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_90f2b19){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1472119&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9”; v_track_slow_playlist_zplayer_90f2b19.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_90f2b1.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_10”); $(“

“).insertBefore(“#zplayer_90f2b1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_90f2b110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_90f2b110”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_90f2b110){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1472119&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10”; v_track_slow_playlist_zplayer_90f2b110.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_90f2b1.player.on(“timeupdated”, function () { if(v_load_recommend_boxzplayer_90f2b1 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “http://www.24h.com.vn/”){ try{ var v_time_current = videozplayer_90f2b1.player.currentTime(); if(v_time_current > 0){ if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){ function getJsonRecomment(url,callback){ if(url == “http://www.24h.com.vn/”){ return “http://www.24h.com.vn/”; } dynamicIdLive = new Date().valueOf(); url = url+dynamicIdLive; console.log(url); var xhr = new XMLHttpRequest(); // Get url xhr.open(“GET”, url, true); // Kiểu phản hồi xhr.responseType = “json”; xhr.timeout = 50000; // Set timeout to 2 seconds xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);} // Load data xhr.onload = function() { var status = xhr.status; if (status == 200) { callback(xhr.response); }else{ console.log(“B3: status != 200”); } }; xhr.send(); } if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){ getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend){ if(typeof v_object_recomend != “undefined” && parseInt(v_object_recomend.length) > 0){ var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hien_tai_data_news_id”); var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”); // Lặp để loại bỏ những bài đang xem var arr_recomend_video = new Array(); var k=0; var v_so_luong_tin_hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0][“c_tong_so_luong_tin_hien_thi”]); for(j=0;j 0){ if(v_recomment_news_id== parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])){ continue; } if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){ continue; } if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){ continue; } } arr_recomend_video[k] = v_object_recomend[j]; k++; if(k >= v_so_luong_tin_hien_thi){ break; } } var v_total_page_recommend =0; v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(arr_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend[0][“c_number_items”]))); // Tao HTML video recommend arr_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “return send_ga_gtag(‘box_goi_y_ngoai_khung_play’, ‘chuyen_muc_731~~vi_tri_tin_999~~id_tin_1472119~~phien_ban_pc’,’eyJjYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6IjczMSIsImxldmVsMV9jYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6IjczMSIsInBhZ2VDYXRlZ29yeV8yNGgiOiJlbnRlcnRhaW5tZW50IiwiY29uZmlnSWRfMjRoIjoiMTQ3MjExOSIsImFydGljbGVJZF8yNGgiOiJudWxsIiwiZGV2aWNlXzI0aCI6InBjIiwiYWN0aW9uXzI0aCI6ImNsaWNrIn0=’, this, “http://www.24h.com.vn/”, “http://www.24h.com.vn/”)”; arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “id_chuyen_muc_731_id_bai_viet_1472119_phien_ban_pc”; arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “gtag(‘event’, ‘box_goi_y_ngoai_khung_play’,{categoryId_24h:’731′,pageCategory_24h:’entertainment’, ‘articleId_24h’:’1472119′,device_24h:’pc’,action_24h:’impression’});”; var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(arr_recomend_video,”zplayer_90f2b1″); // Gắn HTML vào chuỗi if(v_html_recomend !=”http://www.24h.com.vn/”){ // Nếu tồn tại video highlight if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_90f2b1”).length) { $(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_90f2b1”).after(v_html_recomend); } else { if ($(“#zplayer_90f2b1_ga_preroll”).length) { $(“#zplayer_90f2b1_ga_preroll”).before(v_html_recomend); } } // Hiển thị dạng slide if ($(“#box_recommend_zplayer_90f2b1”).length) { $(“#box_recommend_zplayer_90f2b1”).show(1000); setTimeout(function(){ create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_90f2b1”, “swpier_container_zplayer_90f2b1″,”swiper_active_slide_zplayer_90f2b1”, “pagination-zplayer_90f2b1″,”wrapper_zplayer_90f2b1”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_90f2b1”, “prvVid_recommendzplayer_90f2b1”, “nxtVid_recommendzplayer_90f2b1”); $(“#box_recommend_zplayer_90f2b1”).css(“height”, “http://www.24h.com.vn/”); }, 900); } } } }); } v_load_recommend_boxzplayer_90f2b1 = false; } } }catch(e){ console.log([“Errors”, e]); } } }); videozplayer_90f2b1.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_waiting_zplayer_90f2b1 = document.getElementById(“zplayer_90f2b1_ga_media_slow_waiting”); if(v_slow_waiting_zplayer_90f2b1){ //đổi ms về s v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000); // Gọi link ga qua iframe để tracking slow v_link_ga_slow = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1472119&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load; v_slow_waiting_zplayer_90f2b1.innerHTML = ‘‘; } //console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “); }); videozplayer_90f2b1.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_metadata_zplayer_90f2b1 = document.getElementById(“zplayer_90f2b1_ga_media_slow_metadata”); if(v_slow_metadata_zplayer_90f2b1){ //đổi ms về s v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000); // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_slow = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1472119&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata; v_slow_metadata_zplayer_90f2b1.innerHTML = ‘‘; } //console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “); }); videozplayer_90f2b1.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){ //console.log(‘ON PREROLL START’); docGaPreroll_zplayer_90f2b1 = document.getElementById(‘zplayer_90f2b1_ga_preroll’); if(docGaPreroll_zplayer_90f2b1){ docGaPreroll_zplayer_90f2b1.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_preroll_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_90f2b1.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){ //console.log(‘ON OVERLAY START’); docGaOverlay_zplayer_90f2b1 = document.getElementById(‘zplayer_90f2b1_ga_overlay’); if(docGaOverlay_zplayer_90f2b1){ docGaOverlay_zplayer_90f2b1.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_overlay_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_90f2b1.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){ //console.log(‘ON POSTROLL START’); docGaPostroll_zplayer_90f2b1 = document.getElementById(‘zplayer_90f2b1_ga_overlay’); if(docGaPostroll_zplayer_90f2b1){ docGaPostroll_zplayer_90f2b1.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_postroll_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ }); videozplayer_90f2b1.player.on([ “play”, “playing”, “adstart”, “adplaying”, ], function (evt, data) { if (typeof stop_video_news_live == “function”){ stop_video_news_live(“___”); } }); videozplayer_90f2b1.player.on(“onStop”, function(name) { //console.log(“listener onStop: “); }); } videoAdsInitzplayer_90f2b1 = true; } // Ga video load luôn được chạy var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_90f2b1_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ‘‘; function inViewport( element ){ // Get the elements position relative to the viewport var bb = element.getBoundingClientRect(); // Check if the element is outside the viewport // Then invert the returned value because you want to know the opposite return !(bb.top > innerHeight “http://www.24h.com.vn/” bb.bottom

MV “Đời thật rap thật” – 16 Typh

Tối 1/6, 16 Typh kết hợp cùng producer MastaL, trở lại đường đua nhạc bằng MV “Đời thật rap thật”. Ca khúc do chính 16 Typh sáng tác bằng tình yêu đặc biệt dành cho quê hương Hải Phòng.

Sau gần 1 năm, 16 Typh ra mắt sản phẩm thứ 2. Trước đó, rapper người Hải Phòng chào sân với tư cách là nghệ sĩ độc quyền của SpaceSpeakers Label bằng MV “Million Dollar Boy”, từng giữ vị trí thứ 2 trên top âm nhạc thịnh hành YouTube.

Tung MV mới, 16 Typh ẩn ý tiết lộ "tình trạng hôn nhân" - 1

16 Typh trở lại âm nhạc với MV “Đời thật rap thật”

Với MV mới, 16 Typh muốn mọi thứ trở nên chân thật nhất, do đó dùng câu chuyện, lối sống của chính mình để viết lời nhạc. Bên cạnh đó, 16 Typh chọn những khung cảnh của quê hương để ghi hình. Tất cả diễn viên trong MV đều là những người thân, gia đình, bạn bè…

Trong bản rap, 16 Typh liên tục nhấn mạnh tinh thần “Sống và làm việc theo pháp luật”, chỉ có sự yên bình mới bảo vệ chính bản thân mình. Ngược lại, nên từ bỏ bạo lực, tệ nạn, bỏ qua miệng đời, lời ganh ghét, hãy để mọi thứ trôi qua tự nhiên.

“Đời thật rap thật là góc nhìn chân thực, gần gũi nhất mình muốn đưa mọi người đến với văn hóa, lối sống của mình. Thông điệp chính của bài nhạc là khuyên mọi người sống và làm việc theo pháp luật, hướng về những giá trị cốt lõi như yêu thương, tình cảm gia đình, người thân, bạn bè, quê hương. Mọi câu từ đều được đúc kết từ những trải nghiệm, câu chuyện thực tế mỗi ngày của mình. Hy vọng khán giả sẽ hiểu thêm về cuộc sống của 16 Typh và nhìn thấy bản thân mình trong đó”, 16 Typh chia sẻ.

Tung MV mới, 16 Typh ẩn ý tiết lộ "tình trạng hôn nhân" - 2

Tung MV mới, 16 Typh ẩn ý tiết lộ "tình trạng hôn nhân" - 3

Hình ảnh ấn tượng trong MV

16 Typh tiết lộ, hiện anh kiếm “tiền tươi thóc thật” bằng âm nhạc. Anh mở ra một khu của riêng mình với cửa hàng quần áo, cắt tóc… để tạo việc làm cho nhiều người. Bên cạnh đó, nam rapper “thả” câu rap đầy ẩn ý: “Còn riêng anh thì vẫn đang độc thân”.

Bản phối “Đời thật rap thật” được khán giả nhận xét mang những nét đặc trưng của nhà SpaceSpeakers, với dải âm bassline uy lực, bên cạnh màu sắc riêng của MastaL trong những phân đoạn chuyển biến giai điệu.

Phần lời của 16 Typh ít chữ, song ẩn ý nhiều câu chuyện từ sâu nội tâm của nam rapper – một 16 Typh tình cảm,  bớt “gắt gỏng” hơn trước.

Theo Phan Vĩ Đăng (Tri thức & Cuộc sống)

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button