Bạn trẻ-Cuộc sống

Nữ nhân viên “phải lòng” khách hàng đẹp trai và cái kết cực ngọt

Sự kiện: Clip hot

Một nhân viên pha chế Starbucks đã tìm thấy tình yêu ở quầy thu ngân sau khi cô để mắt đến một anh chàng đẹp trai và giờ họ đã kết hôn.

“).insertBefore(“#zplayer_1ff6e1_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_1ff6e1”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1543087&id_cate=64&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”; document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_1ff6e1″).innerHTML = ”; } } }); videozplayer_1ff6e1.player.on(“content_third_quarter”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_1ff6e1){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“”).insertBefore(“#zplayer_1ff6e1_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_1ff6e1”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1543087&id_cate=64&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”; document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_1ff6e1″).innerHTML = ”; } } }); videozplayer_1ff6e1.player.on(“content_complete”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_1ff6e1){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“”).insertBefore(“#zplayer_1ff6e1_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_1ff6e1”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1543087&id_cate=64&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”; document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_1ff6e1″).innerHTML = ”; } } }); videozplayer_1ff6e1.player.on(“miniPlayerClosed”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_1ff6e1){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“”).insertBefore(“#zplayer_1ff6e1_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_1ff6e1”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1543087&id_cate=64&v_thiet_bi_ga=pc&metric=click_close”; document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_1ff6e1″).innerHTML = ”; } } }); // End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top var v_event_tracking_impression_prerollzplayer_1ff6e1 = document.getElementById(“zplayer_1ff6e1_ga_preroll”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_1ff6e1.player.on(“AE_impression”, function(name) { // Gọi GA load video if(v_event_tracking_impression_prerollzplayer_1ff6e1){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“”).insertBefore(“#zplayer_1ff6e1_ga_preroll”); if(document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_1ff6e1”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_tracking_impression_preroll = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1543087&ma_type_ads=impression&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=64”; document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_1ff6e1″).innerHTML = ”; } } }); var v_event_tracking_click_prerollzplayer_1ff6e1 = document.getElementById(“zplayer_1ff6e1_ga_preroll”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_1ff6e1.player.on(“AE_clicked”, function(name) { // Gọi GA load video if(v_event_tracking_click_prerollzplayer_1ff6e1){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“”).insertBefore(“#zplayer_1ff6e1_ga_preroll”); if(document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_1ff6e1”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_tracking_click_preroll = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1543087&ma_type_ads=ads_click&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=64”; document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_1ff6e1″).innerHTML = ”; } } }); var v_err_log_1zplayer_1ff6e1 = document.getElementById(“zplayer_1ff6e1_ga_error1”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_1ff6e1.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_1zplayer_1ff6e1){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1543087&ma_error=ERROR_1″; v_err_log_1zplayer_1ff6e1.innerHTML = ”; } }); var v_err_log_2zplayer_1ff6e1 = document.getElementById(“zplayer_1ff6e1_ga_error2”); videozplayer_1ff6e1.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_2zplayer_1ff6e1){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1543087&ma_error=ERROR_2″; v_err_log_2zplayer_1ff6e1.innerHTML = ”; } }); var v_err_log_3zplayer_1ff6e1 = document.getElementById(“zplayer_1ff6e1_ga_error3”); videozplayer_1ff6e1.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_3zplayer_1ff6e1){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1543087&ma_error=ERROR_3″; v_err_log_3zplayer_1ff6e1.innerHTML = ”; } }); var v_err_log_4zplayer_1ff6e1 = document.getElementById(“zplayer_1ff6e1_ga_error4”); videozplayer_1ff6e1.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_4zplayer_1ff6e1){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1543087&ma_error=ERROR_4″; v_err_log_4zplayer_1ff6e1.innerHTML = ”; } }); var v_err_log_5zplayer_1ff6e1 = document.getElementById(“zplayer_1ff6e1_ga_error5”); videozplayer_1ff6e1.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_5zplayer_1ff6e1){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1543087&ma_error=ERROR_5″; v_err_log_5zplayer_1ff6e1.innerHTML = ”; } }); videozplayer_1ff6e1.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_1”); $(“”).insertBefore(“#zplayer_1ff6e1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_1ff6e11 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1ff6e11”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_1ff6e11){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1543087&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1″; v_track_slow_playlist_zplayer_1ff6e11.innerHTML = ”; } }); videozplayer_1ff6e1.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_2”); $(“”).insertBefore(“#zplayer_1ff6e1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_1ff6e12 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1ff6e12”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_1ff6e12){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1543087&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2″; v_track_slow_playlist_zplayer_1ff6e12.innerHTML = ”; } }); videozplayer_1ff6e1.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_3”); $(“”).insertBefore(“#zplayer_1ff6e1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_1ff6e13 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1ff6e13”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_1ff6e13){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1543087&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3″; v_track_slow_playlist_zplayer_1ff6e13.innerHTML = ”; } }); videozplayer_1ff6e1.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_4”); $(“”).insertBefore(“#zplayer_1ff6e1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_1ff6e14 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1ff6e14”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_1ff6e14){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1543087&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4″; v_track_slow_playlist_zplayer_1ff6e14.innerHTML = ”; } }); videozplayer_1ff6e1.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_5”); $(“”).insertBefore(“#zplayer_1ff6e1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_1ff6e15 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1ff6e15”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_1ff6e15){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1543087&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5″; v_track_slow_playlist_zplayer_1ff6e15.innerHTML = ”; } }); videozplayer_1ff6e1.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_6”); $(“”).insertBefore(“#zplayer_1ff6e1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_1ff6e16 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1ff6e16”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_1ff6e16){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1543087&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6″; v_track_slow_playlist_zplayer_1ff6e16.innerHTML = ”; } }); videozplayer_1ff6e1.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_7”); $(“”).insertBefore(“#zplayer_1ff6e1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_1ff6e17 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1ff6e17”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_1ff6e17){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1543087&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7″; v_track_slow_playlist_zplayer_1ff6e17.innerHTML = ”; } }); videozplayer_1ff6e1.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_8”); $(“”).insertBefore(“#zplayer_1ff6e1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_1ff6e18 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1ff6e18”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_1ff6e18){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1543087&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8″; v_track_slow_playlist_zplayer_1ff6e18.innerHTML = ”; } }); videozplayer_1ff6e1.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_9”); $(“”).insertBefore(“#zplayer_1ff6e1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_1ff6e19 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1ff6e19”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_1ff6e19){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1543087&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9″; v_track_slow_playlist_zplayer_1ff6e19.innerHTML = ”; } }); videozplayer_1ff6e1.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_10”); $(“”).insertBefore(“#zplayer_1ff6e1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_1ff6e110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1ff6e110”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_1ff6e110){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1543087&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10″; v_track_slow_playlist_zplayer_1ff6e110.innerHTML = ”; } }); videozplayer_1ff6e1.player.on(“timeupdated”, function () { if(v_load_recommend_boxzplayer_1ff6e1 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “http://www.24h.com.vn/”){ try{ var v_time_current = videozplayer_1ff6e1.player.currentTime(); if(v_time_current > 0){ if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){ function getJsonRecomment(url,callback){ if(url == “http://www.24h.com.vn/”){ return “http://www.24h.com.vn/”; } dynamicIdLive = new Date().valueOf(); url = url+dynamicIdLive; console.log(url); var xhr = new XMLHttpRequest(); // Get url xhr.open(“GET”, url, true); // Kiểu phản hồi xhr.responseType = “json”; xhr.timeout = 50000; // Set timeout to 2 seconds xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);} // Load data xhr.onload = function() { var status = xhr.status; if (status == 200) { callback(xhr.response); }else{ console.log(“B3: status != 200”); } }; xhr.send(); } if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){ getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend){ if(typeof v_object_recomend != “undefined” && parseInt(v_object_recomend.length) > 0){ var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hien_tai_data_news_id”); var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”); // Lặp để loại bỏ những bài đang xem var arr_recomend_video = new Array(); var k=0; var v_so_luong_tin_hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0][“c_tong_so_luong_tin_hien_thi”]); for(j=0;j 0){ if(v_recomment_news_id== parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])){ continue; } if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){ continue; } if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){ continue; } } arr_recomend_video[k] = v_object_recomend[j]; k++; if(k >= v_so_luong_tin_hien_thi){ break; } } var v_total_page_recommend =0; v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(arr_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend[0][“c_number_items”]))); // Tao HTML video recommend arr_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “http://www.24h.com.vn/”; arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “http://www.24h.com.vn/”; arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “http://www.24h.com.vn/”; var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(arr_recomend_video,”zplayer_1ff6e1″); // Gắn HTML vào chuỗi if(v_html_recomend !=”http://www.24h.com.vn/”){ // Nếu tồn tại video highlight if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_1ff6e1”).length) { $(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_1ff6e1”).after(v_html_recomend); } else { if ($(“#zplayer_1ff6e1_ga_preroll”).length) { $(“#zplayer_1ff6e1_ga_preroll”).before(v_html_recomend); } } // Hiển thị dạng slide if ($(“#box_recommend_zplayer_1ff6e1”).length) { $(“#box_recommend_zplayer_1ff6e1”).show(1000); setTimeout(function(){ create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_1ff6e1”, “swpier_container_zplayer_1ff6e1″,”swiper_active_slide_zplayer_1ff6e1”, “pagination-zplayer_1ff6e1″,”wrapper_zplayer_1ff6e1”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_1ff6e1”, “prvVid_recommendzplayer_1ff6e1”, “nxtVid_recommendzplayer_1ff6e1”); $(“#box_recommend_zplayer_1ff6e1”).css(“height”, “http://www.24h.com.vn/”); }, 900); } } } }); } v_load_recommend_boxzplayer_1ff6e1 = false; } } }catch(e){ console.log([“Errors”, e]); } } }); videozplayer_1ff6e1.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_waiting_zplayer_1ff6e1 = document.getElementById(“zplayer_1ff6e1_ga_media_slow_waiting”); if(v_slow_waiting_zplayer_1ff6e1){ //đổi ms về s v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000); // Gọi link ga qua iframe để tracking slow v_link_ga_slow = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1543087&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load; v_slow_waiting_zplayer_1ff6e1.innerHTML = ”; } //console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “); }); videozplayer_1ff6e1.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_metadata_zplayer_1ff6e1 = document.getElementById(“zplayer_1ff6e1_ga_media_slow_metadata”); if(v_slow_metadata_zplayer_1ff6e1){ //đổi ms về s v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000); // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_slow = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1543087&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata; v_slow_metadata_zplayer_1ff6e1.innerHTML = ”; } //console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “); }); videozplayer_1ff6e1.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){ //console.log(‘ON PREROLL START’); docGaPreroll_zplayer_1ff6e1 = document.getElementById(‘zplayer_1ff6e1_ga_preroll’); if(docGaPreroll_zplayer_1ff6e1){ docGaPreroll_zplayer_1ff6e1.innerHTML = ”; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_preroll_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_1ff6e1.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){ //console.log(‘ON OVERLAY START’); docGaOverlay_zplayer_1ff6e1 = document.getElementById(‘zplayer_1ff6e1_ga_overlay’); if(docGaOverlay_zplayer_1ff6e1){ docGaOverlay_zplayer_1ff6e1.innerHTML = ”; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_overlay_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_1ff6e1.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){ //console.log(‘ON POSTROLL START’); docGaPostroll_zplayer_1ff6e1 = document.getElementById(‘zplayer_1ff6e1_ga_overlay’); if(docGaPostroll_zplayer_1ff6e1){ docGaPostroll_zplayer_1ff6e1.innerHTML = ”; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_postroll_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ }); videozplayer_1ff6e1.player.on([ “play”, “playing”, “adstart”, “adplaying”, ], function (evt, data) { if (typeof stop_video_news_live == “function”){ stop_video_news_live(“___”); } }); videozplayer_1ff6e1.player.on(“onStop”, function(name) { //console.log(“listener onStop: “); }); } videoAdsInitzplayer_1ff6e1 = true; } // Ga video load luôn được chạy var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_1ff6e1_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ”; function inViewport( element ){ // Get the elements position relative to the viewport var bb = element.getBoundingClientRect(); // Check if the element is outside the viewport // Then invert the returned value because you want to know the opposite return !(bb.top > innerHeight “http://www.24h.com.vn/” bb.bottom Nữ nhân viên “phải lòng” khách hàng đẹp trai và cái kết cực ngọt - 1

Samantha Hildebrandt (26 tuổi) ở Ocean City, New Jersey, từng làm việc bán thời gian tại chuỗi quán cà phê khi còn học đại học đã gặp người chồng tương lai của mình Robbie Hildebrandt (33 tuổi) là khách hàng đi ngang qua.

Vào một ngày năm 2016, Robbie bắt chuyện và hỏi Samantha về kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn của cô. “Tôi đã rất hạnh phúc. Tôi nghĩ cuộc trò chuyện của chúng tôi đã giúp tôi tự tin theo đuổi anh ấy, vì vậy tôi đã viết số của mình lên cốc cà phê của anh ấy. Anh ấy đã nhắn tin cho tôi vào đêm đó và phần còn lại là lịch sử”, Samantha nhớ lại.

Nữ nhân viên “phải lòng” khách hàng đẹp trai và cái kết cực ngọt - 2

Tài trợ bởi
Nữ nhân viên “phải lòng” khách hàng đẹp trai và cái kết cực ngọt 1

Robbie đã đưa Samantha đến một nhà hàng Ý sang trọng cho buổi hẹn hò đầu tiên của họ. Samantha nhớ lại cảm giác được “yêu” và “chăm sóc” ngay lập tức.

Tài trợ bởi Nữ nhân viên “phải lòng” khách hàng đẹp trai và cái kết cực ngọt 2

“Buổi hẹn hò đầu tiên thật dễ thương, tôi cảm thấy thật đặc biệt. Tôi chưa bao giờ được hẹn hò và được đối xử như vậy”, cô giải thích.

Nữ nhân viên “phải lòng” khách hàng đẹp trai và cái kết cực ngọt - 3

5 năm sau cuộc gặp gỡ “định mệnh”, cặp đôi đã kết hôn trong một buổi lễ thân mật.

Họ thậm chí còn kết hợp cuộc gặp gỡ không ngờ tới của mình, trưng bày một bình thủy tinh chứa đầy hạt cà phê được dán nhãn “sự pha trộn hoàn hảo”.

Nữ nhân viên “phải lòng” khách hàng đẹp trai và cái kết cực ngọt - 4

Samantha cho biết: “Chúng tôi cân bằng lẫn nhau một cách hoàn hảo. Anh ấy rất dịu dàng và có giọng nói rất lý trí. Anh ấy giúp tôi cân bằng rất tốt, tôi rất biết ơn anh ấy.”

Giờ đây, Samantha hy vọng câu chuyện của họ sẽ giúp các cặp đôi khác tăng thêm sự tự tin và khuyến khích những phụ nữ khác chủ động đi tìm tình yêu.

Cô nói: “Bạn phải cố gắng, nắm lấy cơ hội trong cuộc sống và tự tin vì bạn không bao giờ biết trước được điều tốt đẹp đang chờ bạn phía trước”.

Gửi góp ý Theo T.V – Nypost ([Tên nguồn])

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button