Ca nhạc – MTV

Như Quỳnh hát “Cô gái Trung Hoa” với Lương Bích Hữu “gây bão“ mạng xã hội


Sự kiện: Như Quỳnh

Ngoài những danh ca quen thuộc, Như Quỳnh không ngại làm mới bản thân khi kết hợp với nghệ sĩ trẻ.

“).insertBefore(“#zplayer_591421_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_591421”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1452785&id_cate=731&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”; document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_591421”).innerHTML = ‘‘; } } }); videozplayer_591421.player.on(“content_third_quarter”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_591421){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“

“).insertBefore(“#zplayer_591421_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_591421”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1452785&id_cate=731&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”; document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_591421”).innerHTML = ‘‘; } } }); videozplayer_591421.player.on(“content_complete”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_591421){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“

“).insertBefore(“#zplayer_591421_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_591421”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1452785&id_cate=731&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”; document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_591421”).innerHTML = ‘‘; } } }); videozplayer_591421.player.on(“miniPlayerClosed”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_591421){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“

“).insertBefore(“#zplayer_591421_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_591421”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1452785&id_cate=731&v_thiet_bi_ga=pc&metric=click_close”; document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_591421”).innerHTML = ‘‘; } } }); // End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top var v_event_tracking_impression_prerollzplayer_591421 = document.getElementById(“zplayer_591421_ga_preroll”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_591421.player.on(“AE_impression”, function(name) { // Gọi GA load video if(v_event_tracking_impression_prerollzplayer_591421){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“

“).insertBefore(“#zplayer_591421_ga_preroll”); if(document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_591421”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_tracking_impression_preroll = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1452785&ma_type_ads=impression&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=731”; document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_591421”).innerHTML = ‘‘; } } }); var v_event_tracking_click_prerollzplayer_591421 = document.getElementById(“zplayer_591421_ga_preroll”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_591421.player.on(“AE_clicked”, function(name) { // Gọi GA load video if(v_event_tracking_click_prerollzplayer_591421){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“

“).insertBefore(“#zplayer_591421_ga_preroll”); if(document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_591421”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_tracking_click_preroll = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1452785&ma_type_ads=ads_click&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=731”; document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_591421”).innerHTML = ‘‘; } } }); var v_err_log_1zplayer_591421 = document.getElementById(“zplayer_591421_ga_error1”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_591421.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_1zplayer_591421){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1452785&ma_error=ERROR_1”; v_err_log_1zplayer_591421.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_2zplayer_591421 = document.getElementById(“zplayer_591421_ga_error2”); videozplayer_591421.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_2zplayer_591421){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1452785&ma_error=ERROR_2”; v_err_log_2zplayer_591421.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_3zplayer_591421 = document.getElementById(“zplayer_591421_ga_error3”); videozplayer_591421.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_3zplayer_591421){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1452785&ma_error=ERROR_3”; v_err_log_3zplayer_591421.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_4zplayer_591421 = document.getElementById(“zplayer_591421_ga_error4”); videozplayer_591421.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_4zplayer_591421){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1452785&ma_error=ERROR_4”; v_err_log_4zplayer_591421.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_5zplayer_591421 = document.getElementById(“zplayer_591421_ga_error5”); videozplayer_591421.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_5zplayer_591421){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1452785&ma_error=ERROR_5”; v_err_log_5zplayer_591421.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_591421.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_1”); $(“

“).insertBefore(“#zplayer_591421_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_5914211 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_5914211”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_5914211){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1452785&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1”; v_track_slow_playlist_zplayer_5914211.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_591421.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_2”); $(“

“).insertBefore(“#zplayer_591421_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_5914212 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_5914212”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_5914212){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1452785&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2”; v_track_slow_playlist_zplayer_5914212.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_591421.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_3”); $(“

“).insertBefore(“#zplayer_591421_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_5914213 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_5914213”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_5914213){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1452785&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3”; v_track_slow_playlist_zplayer_5914213.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_591421.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_4”); $(“

“).insertBefore(“#zplayer_591421_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_5914214 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_5914214”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_5914214){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1452785&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4”; v_track_slow_playlist_zplayer_5914214.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_591421.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_5”); $(“

“).insertBefore(“#zplayer_591421_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_5914215 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_5914215”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_5914215){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1452785&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5”; v_track_slow_playlist_zplayer_5914215.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_591421.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_6”); $(“

“).insertBefore(“#zplayer_591421_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_5914216 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_5914216”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_5914216){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1452785&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6”; v_track_slow_playlist_zplayer_5914216.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_591421.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_7”); $(“

“).insertBefore(“#zplayer_591421_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_5914217 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_5914217”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_5914217){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1452785&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7”; v_track_slow_playlist_zplayer_5914217.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_591421.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_8”); $(“

“).insertBefore(“#zplayer_591421_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_5914218 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_5914218”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_5914218){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1452785&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8”; v_track_slow_playlist_zplayer_5914218.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_591421.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_9”); $(“

“).insertBefore(“#zplayer_591421_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_5914219 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_5914219”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_5914219){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1452785&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9”; v_track_slow_playlist_zplayer_5914219.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_591421.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_10”); $(“

“).insertBefore(“#zplayer_591421_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_59142110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_59142110”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_59142110){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1452785&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10”; v_track_slow_playlist_zplayer_59142110.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_591421.player.on(“timeupdated”, function () { if(v_load_recommend_boxzplayer_591421 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “http://www.24h.com.vn/”){ try{ var v_time_current = videozplayer_591421.player.currentTime(); if(v_time_current > 0){ if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){ function getJsonRecomment(url,callback){ if(url == “http://www.24h.com.vn/”){ return “http://www.24h.com.vn/”; } dynamicIdLive = new Date().valueOf(); url = url+dynamicIdLive; console.log(url); var xhr = new XMLHttpRequest(); // Get url xhr.open(“GET”, url, true); // Kiểu phản hồi xhr.responseType = “json”; xhr.timeout = 50000; // Set timeout to 2 seconds xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);} // Load data xhr.onload = function() { var status = xhr.status; if (status == 200) { callback(xhr.response); }else{ console.log(“B3: status != 200”); } }; xhr.send(); } if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){ getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend){ if(typeof v_object_recomend != “undefined” && parseInt(v_object_recomend.length) > 0){ var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hien_tai_data_news_id”); var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”); // Lặp để loại bỏ những bài đang xem var arr_recomend_video = new Array(); var k=0; var v_so_luong_tin_hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0][“c_tong_so_luong_tin_hien_thi”]); for(j=0;j 0){ if(v_recomment_news_id== parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])){ continue; } if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){ continue; } if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){ continue; } } arr_recomend_video[k] = v_object_recomend[j]; k++; if(k >= v_so_luong_tin_hien_thi){ break; } } var v_total_page_recommend =0; v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(arr_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend[0][“c_number_items”]))); // Tao HTML video recommend arr_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “return send_ga_gtag(‘box_goi_y_ngoai_khung_play’, ‘chuyen_muc_731~~vi_tri_tin_999~~id_tin_1452785~~phien_ban_pc’,’eyJjYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6IjczMSIsImxldmVsMV9jYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6IjczMSIsInBhZ2VDYXRlZ29yeV8yNGgiOiJlbnRlcnRhaW5tZW50IiwiY29uZmlnSWRfMjRoIjoiMTQ1Mjc4NSIsImFydGljbGVJZF8yNGgiOiJudWxsIiwiZGV2aWNlXzI0aCI6InBjIiwiYWN0aW9uXzI0aCI6ImNsaWNrIn0=’, this, “http://www.24h.com.vn/”, “http://www.24h.com.vn/”)”; arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “id_chuyen_muc_731_id_bai_viet_1452785_phien_ban_pc”; arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “gtag(‘event’, ‘box_goi_y_ngoai_khung_play’,{categoryId_24h:’731′,pageCategory_24h:’entertainment’, ‘articleId_24h’:’1452785′,device_24h:’pc’,action_24h:’impression’});”; var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(arr_recomend_video,”zplayer_591421″); // Gắn HTML vào chuỗi if(v_html_recomend !=”http://www.24h.com.vn/”){ // Nếu tồn tại video highlight if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_591421”).length) { $(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_591421”).after(v_html_recomend); } else { if ($(“#zplayer_591421_ga_preroll”).length) { $(“#zplayer_591421_ga_preroll”).before(v_html_recomend); } } // Hiển thị dạng slide if ($(“#box_recommend_zplayer_591421”).length) { $(“#box_recommend_zplayer_591421”).show(1000); setTimeout(function(){ create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_591421”, “swpier_container_zplayer_591421″,”swiper_active_slide_zplayer_591421”, “pagination-zplayer_591421″,”wrapper_zplayer_591421”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_591421”, “prvVid_recommendzplayer_591421”, “nxtVid_recommendzplayer_591421”); $(“#box_recommend_zplayer_591421”).css(“height”, “http://www.24h.com.vn/”); }, 900); } } } }); } v_load_recommend_boxzplayer_591421 = false; } } }catch(e){ console.log([“Errors”, e]); } } }); videozplayer_591421.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_waiting_zplayer_591421 = document.getElementById(“zplayer_591421_ga_media_slow_waiting”); if(v_slow_waiting_zplayer_591421){ //đổi ms về s v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000); // Gọi link ga qua iframe để tracking slow v_link_ga_slow = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1452785&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load; v_slow_waiting_zplayer_591421.innerHTML = ‘‘; } //console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “); }); videozplayer_591421.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_metadata_zplayer_591421 = document.getElementById(“zplayer_591421_ga_media_slow_metadata”); if(v_slow_metadata_zplayer_591421){ //đổi ms về s v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000); // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_slow = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1452785&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata; v_slow_metadata_zplayer_591421.innerHTML = ‘‘; } //console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “); }); videozplayer_591421.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){ //console.log(‘ON PREROLL START’); docGaPreroll_zplayer_591421 = document.getElementById(‘zplayer_591421_ga_preroll’); if(docGaPreroll_zplayer_591421){ docGaPreroll_zplayer_591421.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_preroll_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_591421.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){ //console.log(‘ON OVERLAY START’); docGaOverlay_zplayer_591421 = document.getElementById(‘zplayer_591421_ga_overlay’); if(docGaOverlay_zplayer_591421){ docGaOverlay_zplayer_591421.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_overlay_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_591421.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){ //console.log(‘ON POSTROLL START’); docGaPostroll_zplayer_591421 = document.getElementById(‘zplayer_591421_ga_overlay’); if(docGaPostroll_zplayer_591421){ docGaPostroll_zplayer_591421.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_postroll_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ }); videozplayer_591421.player.on([ “play”, “playing”, “adstart”, “adplaying”, ], function (evt, data) { if (typeof stop_video_news_live == “function”){ stop_video_news_live(“___”); } }); videozplayer_591421.player.on(“onStop”, function(name) { //console.log(“listener onStop: “); }); } videoAdsInitzplayer_591421 = true; } // Ga video load luôn được chạy var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_591421_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ‘‘; function inViewport( element ){ // Get the elements position relative to the viewport var bb = element.getBoundingClientRect(); // Check if the element is outside the viewport // Then invert the returned value because you want to know the opposite return !(bb.top > innerHeight “http://www.24h.com.vn/” bb.bottom

VIDEO Như Quỳnh song ca với Lương Bích Hữu

Trên kênh YouTube cá nhân, Như Quỳnh vừa đăng tải video song ca cùng Lương Bích Hữu hai ca khúc là “Cô gái Trung Hoa” và “Ánh trăng nói hộ lòng tôi”. Đây là màn kết hợp trong liveshow “The Best Of Như Quỳnh”, diễn ra vào dịp cuối năm 2022.

Như Quỳnh vốn quen thuộc khi kết hợp với những danh ca đình đám. Việc cô làm mới bản thân khi hát với ca sĩ trẻ và những ca khúc nhạc trẻ khiến khán giả thích thú, ủng hộ.

Như Quỳnh hát “Cô gái Trung Hoa” với Lương Bích Hữu"gây bão" mạng xã hội - 1

Như Quỳnh và Lương Bích Hữu song ca

Giọng ca sinh năm 1970 nhận về vô vàn lời khen của khán giả. Cô được nhận xét sở hữu chất giọng cao, sang, luyến láy, nhả chữ rất điệu đà nhưng vẫn vô cùng duyên dáng. Dù Như Quỳnh mang làn gió mới cho hai bản hit của Lương Bích Hữu nhưng người nghe vẫn cảm nhận được đầy đủ cảm xúc, ý nghĩa của ca khúc. Hiện video song ca của cả hai được nhiều diễn đàn giải trí đăng tải lại, hút lượt xem lớn.

Cách đây không lâu, Như Quỳnh lập kỷ lục khi là ca sĩ Bolero đầu tiên sở hữu hai ca khúc hút hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube: “Vùng lá me bay” và “Duyên phận”.

Như Quỳnh hát “Cô gái Trung Hoa” với Lương Bích Hữu"gây bão" mạng xã hội - 2

Thời gian qua, Như Quỳnh thường xuyên về Việt Nam biểu diễn

Trao đổi với chúng tôi, Như Quỳnh thừa nhận Bolero là dòng nhạc “kén người nghe”. Theo ca sĩ, chỉ có những người trải qua nhiều năm tháng kỷ niệm thì mới thấu hiểu được dòng nhạc này. “Ngày xưa, tôi đi hát cũng khá gian nan, khó khăn, chỉ được chấp nhận khi ở độ tuổi trung niên”, cô nói.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Như Quỳnh bất ngờ khi fan của mình toàn là bạn trẻ, còn ngồi trên ghế nhà trường. “Tôi rất vui khi những thế hệ tiếp nối vẫn lắng nghe dòng nhạc Bolero. Bởi vậy, tôi ao ước được trẻ thêm 5 hoặc 10 năm nữa”, ca sĩ bày tỏ.

Về những ca khúc Bolero mới, Như Quỳnh đánh giá mỗi tác phẩm đều có thế mạnh riêng và phù hợp với những ca sĩ nhất định. “Mỗi thời sẽ khác nhau. Như tôi có lẽ phù hợp với những bản Bolero xưa. Nhưng không vì thế tôi không ngại thử thách. Tôi từng hát nhiều bản Bolero của các nhạc sĩ trẻ và cũng được mọi người đón nhận. Tôi nghĩ chất giọng phù hợp với ca khúc đó hay không là điều quan trọng nhất”, Như Quỳnh tâm sự với chúng tôi.

Theo PHAN TRAI (Nông thôn Việt)

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button