Ca nhạc – MTV

MC thể thao nổi tiếng đài VTV lấn sân ca hát, lộ giọng thật gây ngỡ ngàng


Sự kiện: Ngôi sao ca nhạc Việt Nam

Mai Anh vừa phát hành MV đầu tay mang tên “Có một người như thế”.

“).insertBefore(“#zplayer_2f9421_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_2f9421”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1449406&id_cate=731&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”; document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_2f9421”).innerHTML = ‘‘; } } }); videozplayer_2f9421.player.on(“content_third_quarter”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_2f9421){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“

“).insertBefore(“#zplayer_2f9421_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_2f9421”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1449406&id_cate=731&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”; document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_2f9421”).innerHTML = ‘‘; } } }); videozplayer_2f9421.player.on(“content_complete”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_2f9421){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“

“).insertBefore(“#zplayer_2f9421_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_2f9421”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1449406&id_cate=731&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”; document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_2f9421”).innerHTML = ‘‘; } } }); videozplayer_2f9421.player.on(“miniPlayerClosed”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_2f9421){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“

“).insertBefore(“#zplayer_2f9421_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_2f9421”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1449406&id_cate=731&v_thiet_bi_ga=pc&metric=click_close”; document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_2f9421”).innerHTML = ‘‘; } } }); // End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top var v_event_tracking_impression_prerollzplayer_2f9421 = document.getElementById(“zplayer_2f9421_ga_preroll”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_2f9421.player.on(“AE_impression”, function(name) { // Gọi GA load video if(v_event_tracking_impression_prerollzplayer_2f9421){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“

“).insertBefore(“#zplayer_2f9421_ga_preroll”); if(document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_2f9421”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_tracking_impression_preroll = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1449406&ma_type_ads=impression&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=731”; document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_2f9421”).innerHTML = ‘‘; } } }); var v_event_tracking_click_prerollzplayer_2f9421 = document.getElementById(“zplayer_2f9421_ga_preroll”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_2f9421.player.on(“AE_clicked”, function(name) { // Gọi GA load video if(v_event_tracking_click_prerollzplayer_2f9421){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“

“).insertBefore(“#zplayer_2f9421_ga_preroll”); if(document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_2f9421”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_tracking_click_preroll = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1449406&ma_type_ads=ads_click&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=731”; document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_2f9421”).innerHTML = ‘‘; } } }); var v_err_log_1zplayer_2f9421 = document.getElementById(“zplayer_2f9421_ga_error1”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_2f9421.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_1zplayer_2f9421){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1449406&ma_error=ERROR_1”; v_err_log_1zplayer_2f9421.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_2zplayer_2f9421 = document.getElementById(“zplayer_2f9421_ga_error2”); videozplayer_2f9421.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_2zplayer_2f9421){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1449406&ma_error=ERROR_2”; v_err_log_2zplayer_2f9421.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_3zplayer_2f9421 = document.getElementById(“zplayer_2f9421_ga_error3”); videozplayer_2f9421.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_3zplayer_2f9421){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1449406&ma_error=ERROR_3”; v_err_log_3zplayer_2f9421.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_4zplayer_2f9421 = document.getElementById(“zplayer_2f9421_ga_error4”); videozplayer_2f9421.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_4zplayer_2f9421){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1449406&ma_error=ERROR_4”; v_err_log_4zplayer_2f9421.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_5zplayer_2f9421 = document.getElementById(“zplayer_2f9421_ga_error5”); videozplayer_2f9421.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_5zplayer_2f9421){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1449406&ma_error=ERROR_5”; v_err_log_5zplayer_2f9421.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_2f9421.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_1”); $(“

“).insertBefore(“#zplayer_2f9421_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_2f94211 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_2f94211”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_2f94211){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1449406&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1”; v_track_slow_playlist_zplayer_2f94211.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_2f9421.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_2”); $(“

“).insertBefore(“#zplayer_2f9421_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_2f94212 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_2f94212”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_2f94212){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1449406&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2”; v_track_slow_playlist_zplayer_2f94212.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_2f9421.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_3”); $(“

“).insertBefore(“#zplayer_2f9421_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_2f94213 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_2f94213”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_2f94213){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1449406&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3”; v_track_slow_playlist_zplayer_2f94213.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_2f9421.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_4”); $(“

“).insertBefore(“#zplayer_2f9421_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_2f94214 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_2f94214”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_2f94214){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1449406&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4”; v_track_slow_playlist_zplayer_2f94214.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_2f9421.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_5”); $(“

“).insertBefore(“#zplayer_2f9421_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_2f94215 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_2f94215”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_2f94215){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1449406&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5”; v_track_slow_playlist_zplayer_2f94215.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_2f9421.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_6”); $(“

“).insertBefore(“#zplayer_2f9421_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_2f94216 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_2f94216”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_2f94216){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1449406&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6”; v_track_slow_playlist_zplayer_2f94216.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_2f9421.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_7”); $(“

“).insertBefore(“#zplayer_2f9421_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_2f94217 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_2f94217”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_2f94217){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1449406&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7”; v_track_slow_playlist_zplayer_2f94217.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_2f9421.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_8”); $(“

“).insertBefore(“#zplayer_2f9421_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_2f94218 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_2f94218”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_2f94218){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1449406&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8”; v_track_slow_playlist_zplayer_2f94218.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_2f9421.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_9”); $(“

“).insertBefore(“#zplayer_2f9421_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_2f94219 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_2f94219”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_2f94219){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1449406&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9”; v_track_slow_playlist_zplayer_2f94219.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_2f9421.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_10”); $(“

“).insertBefore(“#zplayer_2f9421_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_2f942110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_2f942110”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_2f942110){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1449406&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10”; v_track_slow_playlist_zplayer_2f942110.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_2f9421.player.on(“timeupdated”, function () { if(v_load_recommend_boxzplayer_2f9421 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “http://www.24h.com.vn/”){ try{ var v_time_current = videozplayer_2f9421.player.currentTime(); if(v_time_current > 0){ if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){ function getJsonRecomment(url,callback){ if(url == “http://www.24h.com.vn/”){ return “http://www.24h.com.vn/”; } dynamicIdLive = new Date().valueOf(); url = url+dynamicIdLive; console.log(url); var xhr = new XMLHttpRequest(); // Get url xhr.open(“GET”, url, true); // Kiểu phản hồi xhr.responseType = “json”; xhr.timeout = 50000; // Set timeout to 2 seconds xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);} // Load data xhr.onload = function() { var status = xhr.status; if (status == 200) { callback(xhr.response); }else{ console.log(“B3: status != 200”); } }; xhr.send(); } if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){ getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend){ if(typeof v_object_recomend != “undefined” && parseInt(v_object_recomend.length) > 0){ var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hien_tai_data_news_id”); var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”); // Lặp để loại bỏ những bài đang xem var arr_recomend_video = new Array(); var k=0; var v_so_luong_tin_hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0][“c_tong_so_luong_tin_hien_thi”]); for(j=0;j 0){ if(v_recomment_news_id== parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])){ continue; } if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){ continue; } if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){ continue; } } arr_recomend_video[k] = v_object_recomend[j]; k++; if(k >= v_so_luong_tin_hien_thi){ break; } } var v_total_page_recommend =0; v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(arr_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend[0][“c_number_items”]))); // Tao HTML video recommend arr_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “return send_ga_gtag(‘box_goi_y_ngoai_khung_play’, ‘chuyen_muc_731~~vi_tri_tin_999~~id_tin_1449406~~phien_ban_pc’,’eyJjYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6IjczMSIsImxldmVsMV9jYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6IjczMSIsInBhZ2VDYXRlZ29yeV8yNGgiOiJlbnRlcnRhaW5tZW50IiwiY29uZmlnSWRfMjRoIjoiMTQ0OTQwNiIsImFydGljbGVJZF8yNGgiOiJudWxsIiwiZGV2aWNlXzI0aCI6InBjIiwiYWN0aW9uXzI0aCI6ImNsaWNrIn0=’, this, “http://www.24h.com.vn/”, “http://www.24h.com.vn/”)”; arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “id_chuyen_muc_731_id_bai_viet_1449406_phien_ban_pc”; arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “gtag(‘event’, ‘box_goi_y_ngoai_khung_play’,{categoryId_24h:’731′,pageCategory_24h:’entertainment’, ‘articleId_24h’:’1449406′,device_24h:’pc’,action_24h:’impression’});”; var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(arr_recomend_video,”zplayer_2f9421″); // Gắn HTML vào chuỗi if(v_html_recomend !=”http://www.24h.com.vn/”){ // Nếu tồn tại video highlight if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_2f9421”).length) { $(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_2f9421”).after(v_html_recomend); } else { if ($(“#zplayer_2f9421_ga_preroll”).length) { $(“#zplayer_2f9421_ga_preroll”).before(v_html_recomend); } } // Hiển thị dạng slide if ($(“#box_recommend_zplayer_2f9421”).length) { $(“#box_recommend_zplayer_2f9421”).show(1000); setTimeout(function(){ create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_2f9421”, “swpier_container_zplayer_2f9421″,”swiper_active_slide_zplayer_2f9421”, “pagination-zplayer_2f9421″,”wrapper_zplayer_2f9421”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_2f9421”, “prvVid_recommendzplayer_2f9421”, “nxtVid_recommendzplayer_2f9421”); $(“#box_recommend_zplayer_2f9421”).css(“height”, “http://www.24h.com.vn/”); }, 900); } } } }); } v_load_recommend_boxzplayer_2f9421 = false; } } }catch(e){ console.log([“Errors”, e]); } } }); videozplayer_2f9421.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_waiting_zplayer_2f9421 = document.getElementById(“zplayer_2f9421_ga_media_slow_waiting”); if(v_slow_waiting_zplayer_2f9421){ //đổi ms về s v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000); // Gọi link ga qua iframe để tracking slow v_link_ga_slow = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1449406&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load; v_slow_waiting_zplayer_2f9421.innerHTML = ‘‘; } //console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “); }); videozplayer_2f9421.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_metadata_zplayer_2f9421 = document.getElementById(“zplayer_2f9421_ga_media_slow_metadata”); if(v_slow_metadata_zplayer_2f9421){ //đổi ms về s v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000); // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_slow = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1449406&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata; v_slow_metadata_zplayer_2f9421.innerHTML = ‘‘; } //console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “); }); videozplayer_2f9421.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){ //console.log(‘ON PREROLL START’); docGaPreroll_zplayer_2f9421 = document.getElementById(‘zplayer_2f9421_ga_preroll’); if(docGaPreroll_zplayer_2f9421){ docGaPreroll_zplayer_2f9421.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_preroll_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_2f9421.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){ //console.log(‘ON OVERLAY START’); docGaOverlay_zplayer_2f9421 = document.getElementById(‘zplayer_2f9421_ga_overlay’); if(docGaOverlay_zplayer_2f9421){ docGaOverlay_zplayer_2f9421.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_overlay_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_2f9421.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){ //console.log(‘ON POSTROLL START’); docGaPostroll_zplayer_2f9421 = document.getElementById(‘zplayer_2f9421_ga_overlay’); if(docGaPostroll_zplayer_2f9421){ docGaPostroll_zplayer_2f9421.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_postroll_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ }); videozplayer_2f9421.player.on([ “play”, “playing”, “adstart”, “adplaying”, ], function (evt, data) { if (typeof stop_video_news_live == “function”){ stop_video_news_live(“___”); } }); videozplayer_2f9421.player.on(“onStop”, function(name) { //console.log(“listener onStop: “); }); } videoAdsInitzplayer_2f9421 = true; } // Ga video load luôn được chạy var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_2f9421_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ‘‘; function inViewport( element ){ // Get the elements position relative to the viewport var bb = element.getBoundingClientRect(); // Check if the element is outside the viewport // Then invert the returned value because you want to know the opposite return !(bb.top > innerHeight “http://www.24h.com.vn/” bb.bottom

MV “Có một người như thế” – Mai Anh

Sau khi chia sẻ kế hoạch lấn sân sang ca hát, MC thể thao Mai Anh đã phát hành MV đầu tay mang tên “Có một người như thế”.

MV mở đầu bằng cảnh nữ chính (Mai Anh đóng) đắm chìm trong kỷ niệm thời học trò khi xem lại những hình ảnh, câu chữ trong cuốn kỷ yếu. Trong quyển vở chứa đầy thanh xuân của cô có mối tình nhẹ nhàng với cậu bạn học cùng lớp (Vũ Đình Khoái đóng). Cả hai trải qua từng cảm xúc khó quên của tình yêu tuổi học trò – từ rung động, thầm cảm mến cho đến công khai sánh bước bên nhau. 

MC thể thao nổi tiếng đài VTV lấn sân ca hát, lộ giọng thật gây ngỡ ngàng - 1

Mai Anh và bạn diễn trong MV

Ca từ “Có một người như thế” nói lên nỗi niềm của những cô gái về mối tình đầu thời ngồi ghế nhà trường một cách vô tư, trong trẻo nhưng đáng trân quý. MV còn truyền tải thông điệp “Tuổi đôi mươi điều ta mong ước nhất là có một chàng hoàng tử hiện ra”.

“Có một người như thế” đánh dấu bước ngoặt mới trong sự nghiệp của nữ MC đến từ Hà Nội, hướng tới hình tượng một nghệ sĩ đa năng sau gần một thập niên gắn bó với vai trò MC thể thao của đài VTV.

MC thể thao nổi tiếng đài VTV lấn sân ca hát, lộ giọng thật gây ngỡ ngàng - 2

Lần đầu công khai giọng hát trước khán giả, Mai Anh dành nhiều thời gian và tâm huyết để luyện giọng. Kết quả, cô ghi dấu ấn với chất giọng ngọt ngào và đầy cảm xúc. Sau “Có một người như thế”, Mai Anh sẽ cân nhắc chọn những dự án nghệ thuật mới phù hợp với bản thân.

MC Mai Anh sinh năm 1991, tốt nghiệp khoa Phát thanh Truyền hình tại Đại học Vũ Hán – Trung Quốc. Cô đang là MC thể thao của đài truyền hình VTV. Mai Anh đảm nhận dẫn các chương trình thể thao trong nước và quốc tế như: Bản tin thể thao trưa, bản tin thể thao 24/7, bản tin thể thao Chuyển động 24h, các mùa SEA Games…

MC thể thao nổi tiếng đài VTV lấn sân ca hát, lộ giọng thật gây ngỡ ngàng - 3

MC Mai Anh dẫn nhiều chương trình thể thao trên VTV

Mai Anh được yêu thích với lối dẫn duyên dáng, kiến thức chuyên môn tốt, vẻ ngoài xinh đẹp. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nữ MC luôn xuất hiện chỉn chu và tự tin, truyền tải mạch lạc rõ ràng thông tin đến khán giả.

Theo Hồng Trang (Nông thôn Việt)

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button