Ô tô - Xe Máy

5 mẫu SUV tầm giá 1 tỷ đáng chú ý tại Việt Nam


Sự kiện: Xe SUV

Các mẫu xe tầm giá này phần lớn hướng đến khách hàng gia đình yêu cầu không gian nội thất rộng cùng các công nghệ an toàn.

“).insertBefore(“#zplayer_3f88a1_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_3f88a1”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1468204&id_cate=747&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”; document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_3f88a1”).innerHTML = ‘‘; } } }); videozplayer_3f88a1.player.on(“content_third_quarter”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_3f88a1){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“

“).insertBefore(“#zplayer_3f88a1_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_3f88a1”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1468204&id_cate=747&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”; document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_3f88a1”).innerHTML = ‘‘; } } }); videozplayer_3f88a1.player.on(“content_complete”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_3f88a1){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“

“).insertBefore(“#zplayer_3f88a1_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_3f88a1”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1468204&id_cate=747&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”; document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_3f88a1”).innerHTML = ‘‘; } } }); videozplayer_3f88a1.player.on(“miniPlayerClosed”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_3f88a1){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“

“).insertBefore(“#zplayer_3f88a1_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_3f88a1”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1468204&id_cate=747&v_thiet_bi_ga=pc&metric=click_close”; document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_3f88a1”).innerHTML = ‘‘; } } }); // End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top var v_event_tracking_impression_prerollzplayer_3f88a1 = document.getElementById(“zplayer_3f88a1_ga_preroll”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_3f88a1.player.on(“AE_impression”, function(name) { // Gọi GA load video if(v_event_tracking_impression_prerollzplayer_3f88a1){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“

“).insertBefore(“#zplayer_3f88a1_ga_preroll”); if(document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_3f88a1”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_tracking_impression_preroll = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1468204&ma_type_ads=impression&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=747”; document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_3f88a1”).innerHTML = ‘‘; } } }); var v_event_tracking_click_prerollzplayer_3f88a1 = document.getElementById(“zplayer_3f88a1_ga_preroll”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_3f88a1.player.on(“AE_clicked”, function(name) { // Gọi GA load video if(v_event_tracking_click_prerollzplayer_3f88a1){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“

“).insertBefore(“#zplayer_3f88a1_ga_preroll”); if(document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_3f88a1”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_tracking_click_preroll = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1468204&ma_type_ads=ads_click&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=747”; document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_3f88a1”).innerHTML = ‘‘; } } }); var v_err_log_1zplayer_3f88a1 = document.getElementById(“zplayer_3f88a1_ga_error1”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_3f88a1.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_1zplayer_3f88a1){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1468204&ma_error=ERROR_1”; v_err_log_1zplayer_3f88a1.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_2zplayer_3f88a1 = document.getElementById(“zplayer_3f88a1_ga_error2”); videozplayer_3f88a1.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_2zplayer_3f88a1){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1468204&ma_error=ERROR_2”; v_err_log_2zplayer_3f88a1.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_3zplayer_3f88a1 = document.getElementById(“zplayer_3f88a1_ga_error3”); videozplayer_3f88a1.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_3zplayer_3f88a1){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1468204&ma_error=ERROR_3”; v_err_log_3zplayer_3f88a1.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_4zplayer_3f88a1 = document.getElementById(“zplayer_3f88a1_ga_error4”); videozplayer_3f88a1.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_4zplayer_3f88a1){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1468204&ma_error=ERROR_4”; v_err_log_4zplayer_3f88a1.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_5zplayer_3f88a1 = document.getElementById(“zplayer_3f88a1_ga_error5”); videozplayer_3f88a1.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_5zplayer_3f88a1){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1468204&ma_error=ERROR_5”; v_err_log_5zplayer_3f88a1.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_3f88a1.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_1”); $(“

“).insertBefore(“#zplayer_3f88a1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_3f88a11 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_3f88a11”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_3f88a11){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1468204&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1”; v_track_slow_playlist_zplayer_3f88a11.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_3f88a1.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_2”); $(“

“).insertBefore(“#zplayer_3f88a1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_3f88a12 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_3f88a12”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_3f88a12){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1468204&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2”; v_track_slow_playlist_zplayer_3f88a12.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_3f88a1.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_3”); $(“

“).insertBefore(“#zplayer_3f88a1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_3f88a13 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_3f88a13”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_3f88a13){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1468204&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3”; v_track_slow_playlist_zplayer_3f88a13.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_3f88a1.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_4”); $(“

“).insertBefore(“#zplayer_3f88a1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_3f88a14 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_3f88a14”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_3f88a14){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1468204&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4”; v_track_slow_playlist_zplayer_3f88a14.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_3f88a1.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_5”); $(“

“).insertBefore(“#zplayer_3f88a1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_3f88a15 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_3f88a15”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_3f88a15){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1468204&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5”; v_track_slow_playlist_zplayer_3f88a15.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_3f88a1.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_6”); $(“

“).insertBefore(“#zplayer_3f88a1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_3f88a16 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_3f88a16”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_3f88a16){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1468204&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6”; v_track_slow_playlist_zplayer_3f88a16.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_3f88a1.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_7”); $(“

“).insertBefore(“#zplayer_3f88a1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_3f88a17 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_3f88a17”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_3f88a17){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1468204&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7”; v_track_slow_playlist_zplayer_3f88a17.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_3f88a1.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_8”); $(“

“).insertBefore(“#zplayer_3f88a1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_3f88a18 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_3f88a18”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_3f88a18){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1468204&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8”; v_track_slow_playlist_zplayer_3f88a18.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_3f88a1.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_9”); $(“

“).insertBefore(“#zplayer_3f88a1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_3f88a19 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_3f88a19”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_3f88a19){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1468204&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9”; v_track_slow_playlist_zplayer_3f88a19.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_3f88a1.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_10”); $(“

“).insertBefore(“#zplayer_3f88a1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_3f88a110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_3f88a110”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_3f88a110){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1468204&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10”; v_track_slow_playlist_zplayer_3f88a110.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_3f88a1.player.on(“timeupdated”, function () { if(v_load_recommend_boxzplayer_3f88a1 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “http://www.24h.com.vn/”){ try{ var v_time_current = videozplayer_3f88a1.player.currentTime(); if(v_time_current > 0){ if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){ function getJsonRecomment(url,callback){ if(url == “http://www.24h.com.vn/”){ return “http://www.24h.com.vn/”; } dynamicIdLive = new Date().valueOf(); url = url+dynamicIdLive; console.log(url); var xhr = new XMLHttpRequest(); // Get url xhr.open(“GET”, url, true); // Kiểu phản hồi xhr.responseType = “json”; xhr.timeout = 50000; // Set timeout to 2 seconds xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);} // Load data xhr.onload = function() { var status = xhr.status; if (status == 200) { callback(xhr.response); }else{ console.log(“B3: status != 200”); } }; xhr.send(); } if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){ getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend){ if(typeof v_object_recomend != “undefined” && parseInt(v_object_recomend.length) > 0){ var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hien_tai_data_news_id”); var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”); // Lặp để loại bỏ những bài đang xem var arr_recomend_video = new Array(); var k=0; var v_so_luong_tin_hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0][“c_tong_so_luong_tin_hien_thi”]); for(j=0;j 0){ if(v_recomment_news_id== parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])){ continue; } if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){ continue; } if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){ continue; } } arr_recomend_video[k] = v_object_recomend[j]; k++; if(k >= v_so_luong_tin_hien_thi){ break; } } var v_total_page_recommend =0; v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(arr_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend[0][“c_number_items”]))); // Tao HTML video recommend arr_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “return send_ga_gtag(‘box_goi_y_ngoai_khung_play’, ‘chuyen_muc_747~~vi_tri_tin_999~~id_tin_1468204~~phien_ban_pc’,’eyJjYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6Ijc0NyIsImxldmVsMV9jYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6Ijc0NyIsInBhZ2VDYXRlZ29yeV8yNGgiOiJjYXIiLCJjb25maWdJZF8yNGgiOiIxNDY4MjA0IiwiYXJ0aWNsZUlkXzI0aCI6Im51bGwiLCJkZXZpY2VfMjRoIjoicGMiLCJhY3Rpb25fMjRoIjoiY2xpY2sifQ==’, this, “http://www.24h.com.vn/”, “http://www.24h.com.vn/”)”; arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “id_chuyen_muc_747_id_bai_viet_1468204_phien_ban_pc”; arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “gtag(‘event’, ‘box_goi_y_ngoai_khung_play’,{categoryId_24h:’747′,pageCategory_24h:’car’, ‘articleId_24h’:’1468204′,device_24h:’pc’,action_24h:’impression’});”; var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(arr_recomend_video,”zplayer_3f88a1″); // Gắn HTML vào chuỗi if(v_html_recomend !=”http://www.24h.com.vn/”){ // Nếu tồn tại video highlight if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_3f88a1”).length) { $(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_3f88a1”).after(v_html_recomend); } else { if ($(“#zplayer_3f88a1_ga_preroll”).length) { $(“#zplayer_3f88a1_ga_preroll”).before(v_html_recomend); } } // Hiển thị dạng slide if ($(“#box_recommend_zplayer_3f88a1”).length) { $(“#box_recommend_zplayer_3f88a1”).show(1000); setTimeout(function(){ create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_3f88a1”, “swpier_container_zplayer_3f88a1″,”swiper_active_slide_zplayer_3f88a1”, “pagination-zplayer_3f88a1″,”wrapper_zplayer_3f88a1”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_3f88a1”, “prvVid_recommendzplayer_3f88a1”, “nxtVid_recommendzplayer_3f88a1”); $(“#box_recommend_zplayer_3f88a1”).css(“height”, “http://www.24h.com.vn/”); }, 900); } } } }); } v_load_recommend_boxzplayer_3f88a1 = false; } } }catch(e){ console.log([“Errors”, e]); } } }); videozplayer_3f88a1.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_waiting_zplayer_3f88a1 = document.getElementById(“zplayer_3f88a1_ga_media_slow_waiting”); if(v_slow_waiting_zplayer_3f88a1){ //đổi ms về s v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000); // Gọi link ga qua iframe để tracking slow v_link_ga_slow = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1468204&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load; v_slow_waiting_zplayer_3f88a1.innerHTML = ‘‘; } //console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “); }); videozplayer_3f88a1.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_metadata_zplayer_3f88a1 = document.getElementById(“zplayer_3f88a1_ga_media_slow_metadata”); if(v_slow_metadata_zplayer_3f88a1){ //đổi ms về s v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000); // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_slow = “https://www.24h.com.vn/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1468204&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata; v_slow_metadata_zplayer_3f88a1.innerHTML = ‘‘; } //console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “); }); videozplayer_3f88a1.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){ //console.log(‘ON PREROLL START’); docGaPreroll_zplayer_3f88a1 = document.getElementById(‘zplayer_3f88a1_ga_preroll’); if(docGaPreroll_zplayer_3f88a1){ docGaPreroll_zplayer_3f88a1.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_preroll_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_3f88a1.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){ //console.log(‘ON OVERLAY START’); docGaOverlay_zplayer_3f88a1 = document.getElementById(‘zplayer_3f88a1_ga_overlay’); if(docGaOverlay_zplayer_3f88a1){ docGaOverlay_zplayer_3f88a1.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_overlay_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_3f88a1.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){ //console.log(‘ON POSTROLL START’); docGaPostroll_zplayer_3f88a1 = document.getElementById(‘zplayer_3f88a1_ga_overlay’); if(docGaPostroll_zplayer_3f88a1){ docGaPostroll_zplayer_3f88a1.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_postroll_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ }); videozplayer_3f88a1.player.on([ “play”, “playing”, “adstart”, “adplaying”, ], function (evt, data) { if (typeof stop_video_news_live == “function”){ stop_video_news_live(“___”); } }); videozplayer_3f88a1.player.on(“onStop”, function(name) { //console.log(“listener onStop: “); }); } videoAdsInitzplayer_3f88a1 = true; } // Ga video load luôn được chạy var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_3f88a1_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ‘‘; function inViewport( element ){ // Get the elements position relative to the viewport var bb = element.getBoundingClientRect(); // Check if the element is outside the viewport // Then invert the returned value because you want to know the opposite return !(bb.top > innerHeight “http://www.24h.com.vn/” bb.bottom

Toyota Fortuner

Toyota Fortuner phiên bản mới nhất cho ra mắt 7 màu xe bắt mắt để khách hàng lựa chọn là: Nâu, Đen, Xám, Bạc, Trắng ngọc trai, Trắng, Đồng.

Ở phiên bản mới nhất, Fortuner giữ vững phong cách thể thao, hầm hố và đầy uy lực… Xe có kích thước to lớn và đồ sộ với bộ khung gầm có kích thước tổng thể 4.795 x 1.855 x 1.835 mm. Đầu – Thân và Đuôi xe đều mang những đường nét trang trí cơ bắp, khỏe mạnh và vững chãi, trông rất bề thế…

Toyota Fortuner được trang bị động cơ dầu tăng áp 2.8L sinh ra công suất 201 mã lực, mô men xoắn cực đại 500 Nm. Giá bán từ 995 triệu đến 1 tỷ 426 triệu đồng tùy phiên bản.

5 mẫu SUV tầm giá 1 tỷ đáng chú ý tại Việt Nam - 1

Hyundai SantaFe

Mẫu xe gầm cao đến từ thương hiệu Hyundai là một trong những dòng xe Hot nhất kể từ khi ra mắt.

Hyundai SantaFe có thể nói là đã “thay da đổi thịt” hoàn toàn. Tại xứ sở quê hương, xe có 3 tùy chọn động cơ (Diesel 2.0, Diesel 2.2, Gasoline 2.0 Turbo) với 4 mức trang bị khác nhau (Premium, Prestige, Exclusive, Exclusive Special).

Thừa hưởng nhiều lợi thế về thiết kế (cá tính và hiện đại), không gian nội thất rộng hơn, đa tiện nghi, đặc biệt là mức giá siêu hấp dẫn cùng khả năng vận hành vượt trội… đây luôn được xem là mẫu xe SUV được nhiều khách hàng ưa chuộng và tin dùng…

5 mẫu SUV tầm giá 1 tỷ đáng chú ý tại Việt Nam - 2

Ford Everest

Trong khi Hyundai SantaFe hướng tới những công nghệ hỗ trợ sự tiện lợi thì Ford Everest có xu hướng nhắm tới sự an toàn bằng loạt công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến nhất hiện nay.

Ford Everest mới nhất mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn về phiên bản. Mẫu xe này rất thích hợp với những khách hàng  yêu thích mẫu xe có vẻ ngoài cơ bắp, vận hành mạnh mẽ.

Everest có 2 tuỳ chọn động cơ gồm Diesel Bi-Turbo 2.0L và Diesel Single Turbo 2.0L. 2 cỗ máy này có khả năng sản sinh công suất tối đa từ 178-210 mã lực, mô men xoắn cực đại từ 420-500 Nm. Giá bán từ 1 tỷ 112 triệu đến 1 tỷ 399 triệu đồng tùy phiên bản.

5 mẫu SUV tầm giá 1 tỷ đáng chú ý tại Việt Nam - 3

Honda CR-V

Với thiết kế hiện đại, đi cùng thương hiệu đáng tin cậy, Honda CR-V vẫn là “ông lớn” của phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam.

CRV được trang bị khối động cơ 1.5L VTEC Turbo đem đến sức mạnh 188 (mã lực) tại vòng tua máy 5.600 (vòng/phút), mô-men xoắn cực đại sẽ là 240 (Nm) tại vòng tua 2.000 – 5.000 (vòng/phút).

Cùng với khối động cơ tăng áp là hộp số tự động vô cấp CVT ứng dụng công nghệ Earth Dream danh tiếng của Honda cho khả năng vận hành rất mượt mà, êm ái và vô cùng tiết kiệm nhiên liệu. Xe có hệ dẫn động cầu trước.

5 mẫu SUV tầm giá 1 tỷ đáng chú ý tại Việt Nam - 4

Mitsubishi Pajero Sport                

Nếu chỉ xét riêng về khả năng vận hành, sự thực dụng thì quả thật Mitsubishi Pajero nên là cái tên đáng cân nhắc.

Đặc điểm về thiết kế chính là một điểm cộng lớn cho Mitsubishi Pajero Sport. Mẫu xe trông gọn gàng hơn nếu được đặt cạnh Ford Everest.

Nội thất đa tiện nghi và vận hành mạnh mẽ, bền bỉ chính là những ưu điểm khiến khách hàng luôn cân nhắc và lựa chọn Mitsubishi Pajero Sport.

5 mẫu SUV tầm giá 1 tỷ đáng chú ý tại Việt Nam - 5

Theo Phan Hoàng – Tổng hợp (Nông thôn Việt)

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button